AdatvédelemReachIT

Kft.

 

ADATKEZELÉSI 

ÉS 

ADATVÉDELMI  SZABÁLYZATHatályos: 2024 január 1-től

 

  1. A Szabályzat célja

 

  1. Bevezetés 

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a ReachIT Kft. https://reachit.hu internetes oldala látogatóinak, valamint ügyfeleinek, szolgáltatásai iránt érdeklődőknek (a továbbiakban: Érintettek) biztosítsa jogaik és törvényes érdekeinek védelmét az Adatkezelő fenti adatkezelései során, valamint elősegítse ezen adatkezelések során az adatbiztonság érvényesülését.  1. Általános rendelkezések

 

Adatkezelő az Érintettek joggyakorlását a jelen Szabályzatban foglaltak szerint biztosítja, azzal, hogy az adatkezelése során az Érintettek jogainak tiszteletben tartása mellett jár el. 

A Szabályzat elérhető az Adatkezelő https://reachit.hu honlapján az lábléc - Adatvédelem menüpontban. 

 

  1. A Szabályzat hatálya 

 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések során irányadó jogszabályok:

 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az alábbi adatkezelési formákra: 

 A Szabályzat időbeli hatálya 2024. január 1-től visszavonásig. 

 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

 
  1. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó

 

3.1 Adatkezelő:

 

 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.ADATKEZELŐ ADATAI

Név: 

Kapcsolati adatok:

Kapcsolattartó:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám: 

ReachIT Kft. 

info@reachit.hu

Földesi Csaba

2030 Érd, Felső u. 142/b
13-09-195587
25126091-2-13ú

  1. Adatfeldolgozók: 

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 


 ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

Név: 

Elérhetőség:

Tevékenység:

Websupport Magyarország Kft.
Telefon: +36 1 700 40 30 / info@ezit.hu

tárhely, domain, weboldal üzemeltetés

Név: 

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

Név: 

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

Név: 

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

Név: 

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

Név: 

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

Név: 

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

Név: 

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

Név: 

Elérhetőség:

Tevékenység:Név: 

Elérhetőség:

Tevékenység:

 4.Az adatkezelés célja és jogalapja 

 

Adatkezelő az alábbi személyes adatok kezelését az alábbi jogalapokon végzi:

AK JELLEGE

KEZELT ADATOK 

AK CÉLJA

AK JOGALAP

MEGŐRZÉSI IDŐ

ÉRINTETTEK/CÍMZETTEK

Kapcsolatfelvétel a weboldalon keresztül 

Név, e-mail cím, üzenet tárgya  

Sikeres kapcsolatfelvétel, illetve regisztráció biztosítása  

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás

Üzleti kapcsolat időtartamának fennálltáig

A kapcsolattartásra felhatalmazott személyek

 

Szolgáltatás (rendszergazda, IT tanácsadáshálózatépítés, üzemeltetés, kamera karbantartás) megrendelése 

Név, székhely (lakcím), adószám, cégjegyzékszám


Magánszemély esetében: Név, lakcím, anyja neve (opcionális), adószám, születési hely és idő (opcionális), telefonszám (opcionális), e-mail címSzolgáltatás (szerződés) teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződés teljesítése

A szolgáltatás sikeres teljesítéséig 

A kapcsolattartásra felhatalmazott személyek

 


Panasz, jogi igény érvényesítése, levelezés


Név, e-mail cím, v lakcím (opcionális), telefonszám (opcionális) 


Panasz, jogi igény sikeres elbírálása 

GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség


Panasz, jogi igény sikeres orvoslása, illetve jogi igényérvényesítés esetén a Fgytv. szerint tárgyév + 5 év


Panasz elbírálásában részt vevő személyek Sütikezelés Felhasználó azonosítására alkalmas adatot nem tartalmaznak


Személyre szabott tartalom, felhasználói élmény javítása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás  Böngészőben történő törlésigHonlap üzemeltetője, illetve harmadik fél Számviteli bizonylatokSzolgáltatás igénybe vevőjének neve+ címe+ adószám (szükség esetén)


Számla-és bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése


GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség


8 év 


Bizonylatok kezelésével megbízott személy 


Hírlevél


Cégnév, név, beosztás, e-mail cím

Reklámanyag hírlevél formájában történő megküldése 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig vagy törlési kérelem benyújtásáig

A reklámanyagok kezelésével megbízott személyZártláncú képfelvevő biztonsági kamerarendszer működtetése Képmás, felvételek rögzítésének helye és ideje 


vagyonvédelem, bűnmegelőzés, tényállás tisztázása


GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti munkáltatói jogos érdek 


rögzítéstől számított ….nap 


Adatkezelő képviseletében az arra feljogosított személy, illetve személyek 

 

A munkahelyi adatkezelést érintően külön Adatkezelési tájékoztató készült. 

5.Érintetti jogok 

 

Az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán az alábbi jogok illetik meg: 

 

Az érintett jogosult ahhoz, hogy hozzáférjen és megismerhesse a gyűjtött személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy ésszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így különösen megilletik a következő táblázatban felsorolt jogok, az érintett kérelme alapján:

 

Érintetti jogok a személyes adatkezelés kapcsán

Tájékozódáshoz és információhoz való jog

Személyes adatokhoz való hozzáférés módosítása

Helyesbítéshez való jog

Törlés, elfeledéshez való jog

Adatkezelés korlátozása

Tiltakozáshoz való jog és panasztételi jog a személyes adatok kezelése kapcsán

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek a kérelemmel kapcsolatban a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható, melyről Adatkezelő kérelmezőt írásban értesíti. 

Abban az esetben, ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintettet az őt megillető jogok tekintetében alábbi jogosultságok illetik meg: 

 

A felügyeleti hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).   1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során gondoskodik az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatbiztonsági intézkedések megtételéről. Ennek keretében az elektronikusan és papír alapon tárolt személyes adatok megfelelő védelme érdekében a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi.  

 

Az Adatkezelő az adatbiztonság érvényesülése tekintetében az érintettek részére a szükséges tájékoztatást megadja, és a szükséges adatvédelmi ismeretek birtokában legyenek, és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik során az adatbiztonság követelményeit betartva járjanak el.

 

Az adatkezelés során az Adatkezelő a tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel. 

Adatkezelő zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelő partnerei gondoskodnak az adatok védelméről és azokat a célhoz kötöttség elve szerint használják fel. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ennek keretében olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat bevezetésére került sor be annak érdekében, hogy megakadályozza az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. 

Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb mértékben gondoskodik arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsa az általa kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársai, illetve az arra feljogosított személyi kör férhetnek hozzá. A személyes adatok biztonsága érdekében Adatkezelő differenciált jogosultságkezelési előírásokat alkalmaz. 

Adatkezelő fenntartja a jogot a fenti Szabályzatban foglaltak módosítására. 

A kamerarendszert érintő adatbiztonsági intézkedéseket Adatkezelő külön okiratban szabályozza.

A módosítást az érintettek számára a https://reachit.hu nevű weboldalon teszi elérhetővé. 

Érd, 2024 január 1.